Hoạt động nhà trường

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên năm học 2014-2015

4/2/2015 2:15:33 PM

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGD ĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHÒNG GD& ĐT TUYÊN HOÁ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH KIM LŨ                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

      Số 12/BDTX 2014-2015

                                                                   Kim Lũ, ngày    tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG 

THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2014 – 2015

 - Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGD ĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ Thông tư số 32/ 2011/TT- BGD ĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình BDTX giáo viên tiểu học

Thực hiện Công văn số 2389/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014- 2015;

Công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

  - Công văn số 2389/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX giáo viên năm học 2014-2015;

 - Công văn số 1792/SGDĐT-GDCN-TX ngày 19/9/2014 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn công tác BDTX năm học 2014-2015;

- Thực hiện hướng dẫn số 322/GD&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của phòng GD&ĐT Tuyên Hóa hướng dẫn thực hiện kế hoạch BDTX năm học 2014-2015.

- Căn cứ tình hình thực tế chất lượng đội ngũ Trường TH Kim Lũ năm học 2014-2015.

Trường TH Kim Lũ lập kế hoạch BDTXGV năm học 2014-2015 như sau: 

A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

I/Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên.

1/ Thuận lợi:

- Đội ngủ giáo viên được đào tạo chuẩn hóa 100%. Trình độ đạt trên chuẩn 86.2%.

- Có đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác BDTX GV năm học 2014-2015.

- Các tài liệu phục vụ cho công tác BDTX cơ bản đầy đủ như: Hệ thống các văn bản thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 và các văn bản liên quan; tài liệu về các chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

2/ Khó khăn:

- Vì tổ chức dạy học 10 buổi/tuần nên không có thời gian để tổ chức bồi dưởng tập trung hoặc tranh thủ vào cuối ngày nên hiệu quả thấp

- Một số tài liệu còn thiếu, như tài liệu phòng tránh tai nạn bom mìn không có nên khó khăn trong việc nghiên cứu học tập, xây dựng chương trình dạy lồng ghép trong chương trình chính khóa.

II/ Đặc điểm về đội ngủ:

Số lượng CB,GV,NV

Trình độ đội ngũ CBQL

Trình độ đội ngũ giáo viên

Tổng số CB,GV,NV

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

29

2

24

3

 

 

2

 

 

12

9

3

B/ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUNG

I/Mục tiêu của việc BDTX:

1.Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học. Việc BDTX giúp GV cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục, năng lực chỉ đạo, quản lý và các năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, chuẩn Hiệu trưởng trường tiểu học, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Nâng cao năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá kết quả BDTX của CBGV; Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, đánh giá công tác tự học, tự bồi dưỡng của GV trong trường của CBQL.

          3. Xây dựng đội ngũ GV phát triển mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học 2014-2015 và những năm tiếp theo.

II/. Nội dung BDTX:

1/Nội dung bồi dưỡng 1:

-         Luật Lao động.

-         Luật viên chức.

-         Luật giáo dục 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009;

-         Điều lệ trường tiểu học 2010;

-         Trường chuẩn Quốc gia.

-         Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2014-2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GDĐT; Sở GDĐT, Phòng GD&ĐT.

-         Học tập di chúc Hồ Chí Minh.

-         Học tập tổ chức lớp học theo mô hình mới.

-         Học tập thông tư 30/2014/TT – BGDĐT về đánh giá học sinh Tiểu học.

2/ Nội dung bồi dưỡng 2:

Tổ chức dạy học tích hợp nội dung giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vào các môn học: Đạo đức, TN-XH lớp 1,2,3 và Khoa học lớp 4, 5 và tổ chức lồng ghép vào HĐNGLL cho học sinh Tiểu học .

3/ Nội dung bồi dưỡng 3:

     - Mã mô đun: TH7 :Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

     - Mã mô đun TH8: Thư viện trường học thân thiện.

     - Mã mô đun: TH13 :Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực.

     -  Mã mô đun TH19: Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học.

*Tổng hợp sự lựa chọn của GV:

Mã Mô đun

TH 7

TH 8

TH 13

TH 19

Số GV lựa chọn

25

25

25

25

III/ Hình thức BDTX:

1/ Nội dung BD1:

- Tự học kết hợp trao đổi và thảo luận ở tổ chuyên môn, ở trường các văn bản liên quan.

- Tham gia BD tập trung:

+Học tập di chúc Hồ Chí Minh; các văn bản liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015

+ Học tập tổ chức lớp học theo mô hình mới;

+ Học tập thông tư 30/2014/TT – BGDĐT về đánh giá học sinh Tiểu học.

2/ Nội dung BD2:

- Tự học: Cá nhân tự nghiên cứu tài liệu giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn

- Tổ chức trao đổi, thảo luận, thống nhất trong tổ lựa chọn nội dung tích hợp và phương pháp dạy-học GDPTTNBM cho từng bài dạy cụ thể Đạo đức, TN-XH lớp 1,2,3 và Khoa học lớp 4, 5 cho học sinh Tiểu học. Dạy thể hiện rút kinh nghiệm. Từ đó xây dựng chương trình dạy học lồng ghép vào chương trình chính khóa.

- Tổ chức dạy học tích hợp nội dung giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vào các môn học: Đạo đức, TN-XH lớp 1,2,3 và Khoa học lớp 4, 5 cho học sinh Tiểu học và biết cách lồng ghép vào HĐNGLL.

- BD tập trung: Tham gia BD tập trung khi có lịch của Phòng và Sở GD ĐT.

3/ Nội dung BD3:

     3.1. Mã mô đun: TH7 :Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

- Tự học: Cá nhân tự nghiên cứu và biết cách thực hiện xây dựng môi trường học tập thân thiện:

1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất (phòng học, cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi…)

2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần (quan hệ giáo viên-giáo viên, giáo viên-học sinh, học sinh-học sinh, nhà trường- phụ huynh…)

3.2. Mã mô đun TH8: Thư viện trường học thân thiện.

- Tự học và học tập trung: cán bộ thư viện HD:

+ Giới thiệu về thư viện trường học thân thiện.

+ Các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện.

    - Cá nhân vận dụng:

            +  Xây dựng thư viện thân thiện trong lớp, trong trường.

3.3.Mã mô đun: TH13 :Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực:

- Tự nghiên cứu, tự lập lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực:

1. Phân loại bài học ở tiểu học; yêu cầu chung của mỗi loại bài học (bài hình thành kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập, kiểm tra ).

2. Cách triển khai mỗi loại bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

3. Các bước thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

- Trao đổi trong tổ chuyên môn, trong trường những vấn đề khó khăn khi lập kế hoạch theo hướng dạy học tích cực.

3.4.Mã mô đun TH19: Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học.

- GV tự làm đồ dùng dạy học cho một số môn học.

- Tổ chuyên môn, trường tổ chức chấm đồ dùng dạy học tự làm.

IV/ Tổ chức thực hiện:

- Tháng 9/ 2014:

* Triển khai các văn bản về BDTX giáo viên năm học 2014-2015 như:

- Thông tư số 26/ 2012/TT-BGD ĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Thông tư số 32/ 2011/TT-BGD ĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình BDTX giáo viên tiểu học;

Công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

  - Công văn số 2389/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX giáo viên năm học 2014-2015;

 - Công văn số 1792/SGDĐT-GDCN-TX ngày 19/9/2014 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn công tác BDTX năm học 2014-2015;

- Thực hiện hướng dẫn số 322/GD&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của phòng GD&ĐT Tuyên Hóa hướng dẫn thực hiện kế hoạch BDTX năm học 2014-2015.

* Học tập các văn bản liên quan thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015

- Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp năm học 2014-2015;     

- Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

 - Công văn số 4119/BGDĐT-GDTH ngày 6/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với cấp Tiểu học;

- Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015;      

 - Công văn số 1620/SGDĐT-GDTH ngày 29/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với cấp Tiểu học,

Công văn số 241/GDĐT ngày 6/9/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với cấp Tiểu học,

+ Chỉ thị 2516/CT-BGD ĐT ngày 18/5/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục- Đào tạo về việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

+ Quyết định 14/2007 của Bộ GD-ĐT ngày 14/5/ 2007 Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

+ Thông tư 14/2011/TT-BGĐT quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học và Công văn số 4214/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 28/6/2011 về việc tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Chuẩn.

+ Quyết định 16/2006/của Bộ GD&ĐT về quy định chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

+ Thông tư số 30/2014/TT- GD TH  về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.

+ Thông tư số 36/2009/TT- GD TH  về PCGD-TH đúng độ tuổi

+ Thông tư số 59/2012 / Bộ GD&ĐT về Trường Đạt Chuẩn quốc gia

* Ngoài ra nhà trường nghiên cứu, học tập các văn bản liên quan đến hoạt động giáo dục trong nhà trường theo quy định của cấp trên:

-         Luật lao động; Luật viên chức.

-         Luật giáo dục 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009;

-         Điều lệ trường tiểu học 2010;

-         Học tập di chúc Hồ Chí Minh.

* Hướng dẫn GV xây dựng kế hoạch BDTX và phê duyệt kế hoạch của từng cá nhân.

* Lập kế hoạch BDTX của nhà trường báo cáo lên Phòng GD ĐT.

- Từ tháng 10/2014 đến cuối tháng 4/ 2015:

* Tổ chức cho GV tự nghiên cứu và học tập trung các văn bản ở Nội dung BD1.

* Cung cấp các tài liệu, hướng dẫn GV cách tìm tài liệu và tự nghiên cứu các tài liệu để nâng cao hiểu biết, bồi dưỡng năng lực chuyên môn.

* Tổ chức cho GV trao đổi, thảo luận ở tổ chuyên môn, ở trường các nội dung đã nghiên cứu.

* Tổ chức cho GV thực hành tại trường nâng cao khả năng ứng dụng.

* Tổ chức cho GV tham gia các đợt BD tập trung do Phòng, Sở tổ chức.

- Từ 1/5/2015 đến 30/5/2015:

* Hướng dẫn GV tự đánh giá công tác BDTX.

* Các tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại BDTX cho GV.

* Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại BDTX cho GV và nộp báo cáo lên Phòng GD ĐT đề nghị Phòng cấp giấy chứng nhận cho cá nhân.

* Trong quá trình triển khai BDTX, BGH cần làm tốt các nội dung sau:

+ Hướng dẫn chu đáo cho cá nhân xây dựng kế hoạch sao cho đảm bảo tính thiết thực, tránh hình thức.

+ Coi trọng công tác tự học, tự nghiên cứu của mỗi cá nhân.

+ Tổ chức thực hành thường xuyên để nâng cao khả năng ứng dụng và vân dụng của GV.

+ Tổ chức kiểm tra, đôn đốc cá nhân, tổ chuyên môn chặt chẽ nhằm tránh tình trạng đánh trống bỏ dùi. Tổ chức đánh giá nghiêm túc, khách quan, có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng và phát triển đội ngủ.

C/ KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG

Thời gian

Nội dung BDTX

Tổ chức thực hiện

Kết quả cần đạt được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/2014

 

1/ NDBD1:(30 T)

-  Luật Lao động.

- Luật viên chức.

- Luật giáo dục 2005 và Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009;

- Điều lệ trường tiểu học 2010;

- Trường chuẩn Quốc gia.

- Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2014-2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GDĐT; Sở GDĐT, Phòng GD&ĐT.

- Học tập di chúc Hồ Chí Minh;

- Học tập tổ chức lớp học theo mô hình mới;

- Học tập thông tư 30/2014/TT  BGDĐT về đánh giá học sinh Tiểu học.

- HD cá nhân xây dựng KHBDTX năm học 2014 – 2015.

 

 

 -Trường XDKHBDTX báo cáo lên phòng GD&ĐT.

 

- Cá nhân tự nghiên cứu tài liệu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà trường triển khai tập trung.

 

 

 

 

-Cá nhân dựa vào HD để tự xây dựng kế hoạch công tác BDTX .

 

- GV nắm và vận dụng tốt các văn bản.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV nắm, hiểu và vận dụng tốt.

 

 

 

-Tự xây dựng được kế hoạch BDTX của cá nhân sát với thực tiễn.

- Kế hoạch sát thực tiễn, có tính khả thi cao.Thể hiện công tác chỉ đạo của HT về BDTX ở đơn vị.

 

 

 

10/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2.NDBD2:

- Nghiên cứu tài liệu giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn.

- Lựa chọn nội dung tích hợp  môn học: Khoa học lớp 4,5; đạo đức, TNXH.

- Xây dựng chương trình lồng ghép giáo dục TNBM vào chương trình chính khóa.

 

 

 

3.NDBD3:

+Mã mô đun: TH7:Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

 

 

 

+ Mã mô đun TH8:

- Giới thiệu về thư viện trường học thân thiện.

- Các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện

 

 

-Cá nhân tự nghiên cứu tài liệu.

- Cá nhân lựa chọn nội dung tích hợp.

 

- Cá nhân xây dựng chương trình lồng ghép môn học theo lớp mình phụ trách.

 

 

- Cá nhân tự nghiên cứu.

 

 

 

 

 

 

 

- Tự học và học tập trung: cán bộ thư viện HD:

 

 

 

 

 

 

 

Hiểu mục tiêu môn học.

 

 

 

-Xây dựng được CT để vận dụng vào thực tiễn giảng dạy.

- GV hiểu ý nghĩa và xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất.

 

- Hiểu được thế nào là thư viện trường học thân thiện.

Nắm được các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/2014

NDBD2: 

- Nghiên cứu tài liệu giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn.

- Lựa chọn nội dung tích hợp  lồng ghép nội dung giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vào hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh Tiểu.

 

 

 

NDBD3:

+Mã mô đun: TH13 :Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực.

-Phân loại bài học ở tiểu học; yêu cầu chung của mỗi loại bài học (bài hình thành kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập, kiểm tra ).

 

+Mã mô đun TH19: Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học

 

 

- Cá nhân lựa chọn nội dung tích hợp.

 

- Cá nhân xây dựng chương trình lồng ghép vào HĐNGLL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá nhân tự nghiên cứu.

 

 

 

 

- Cá nhân tự nghiên cứu.

 

- GV biết được cách lồng ghép nội dung giáo dục PTTNBM vào hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh Tiểu học, giúp học sinh biết cách phòng tránh tai nạn bom mìn.

 

 

 

-Phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học.

- GV hiểu được yêu cầu cần làm đồ dùng dạy học.

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2014

NDBD2:

- Thực hành soạn bài và dạy lồng ghép GDPTTNBM vào các môn học khoa học lớp 4,5 và Đạo đức, TNXH.

 

NDBD3:

+Mã mô đun: TH7:Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

 

 

 

 

 

 + Mã mô đun TH8:

- Xây dựng thư viện thân thiện trong lớp, trong trường.

 

- Sơ kết đợt BDTX

 

- Mỗi cá nhân soạn bài và cử GV dạy thể hiện trong tổ CM.

 

 

- Cá nhân tự nghiên cứu.

 

 

 

 

 

 

- Cá nhân thực hành

 

 

- Tổ chức sơ kết BDTX

 

- GV soạn bài có lồng ghép nội dung phòng tránh tai nạn bom mìn.

 

GV hiểu ý nghĩa và xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần.

 

- Cá nhân  xây dựng thư viện  thân thiện tại lớp học.

- Đánh giá đợt học tập năm 2014.

 

 

 

 

 

 

1/2015

NDBD2: 

- Tổ chức ngoại khóa về phòng tránh tai nạn bom mìn ( Vẽ tranh, hoặc tập tiểu phẩm về phòng tránh tai nạn bom mìn….)

NDBD3:

+Mã mô đun: TH13 :Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực.

- Triển khai mỗi loại bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

 

 

 

 

 

 

- Cá nhân tập luyện cho HS.

- Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa.

 

 

 

 

- Cá nhân tự nghiên cứu và vận dụng vào dạy học.

 

- Giúp học sinh biết cách phòng tránh tai nạn bom mìn.

 

 

 

- Biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2015

NDBD2:  Phòng tránh tai nạn bom mìn:

 

 

 

 

 

 

NDBD3:

+Mã mô đun: TH7:Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

 

 

 

 

 

+Mã mô đun: TH13 :Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực.

- Thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

 

+Mã mô đun TH19:

- Tự làm đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt,Toán.

 

 

 

- Cá nhân soạn bài và vận dụng dạy lồng ghép các môn học Khoa học, đạo đức, TNXH.

 

 

 

- Cá nhân trang trí lớp học thân thiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cá nhân thiết kế bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

 

- Cá nhân tự làm đồ dùng dạy học.

-GV biết cách soạn bài lồng ghép nội dung GD phòng tránh TNBM theo khối lớp mình phụ trách.

- GV trang trí lớp học và biết cách ứng xử thân thiện với HS, đồng nghiệp, phụ huynh…

 

 

 

- Thiết kế bài học theo yêu cầu.

 

 

 

- GV lựa chọn làm ít nhất một đồ dùng đảm bảo khoa học , đẹp.

 

3/2015

NDBD3:

+Mã mô đun: TH7:Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

 

 

 

 

+Mã mô đun: TH13 :Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực.

- Thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

+Mã mô đun TH19:

- Tự làm đồ dùng dạy học môn TNXH, Khoa học.

 

 

-  Cá nhân tiếp tục trang lớp học thân thiện.

 

 

 

 

- Cá nhân thiết kế bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

- Cá nhân tự làm đồ dùng dạy học.

 

 

- GV trang trí lớp học và biết cách ứng xử thân thiện với HS, đồng nghiệp, phụ huynh…

- GV thiết kế bài học có chất lượng.

 

 

- GV lựa chọn làm ít nhất một đồ dùng đảm bảo khoa học .

 

 

 

 

 

4/2015

NDBD3:

+Mã mô đun: TH7:Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Mã mô đun TH19:

Tự làm đồ dùng dạy học .

 

 

 

+ Viết bài thu hoạch cho cá nội dung còn lại( ND1, ND2, MĐ 8, MĐ 13).

 

 

- Cá nhân tiếp tục xây dựng môi trường học tập thân thiện.

 

 

 

- Tổ CM chấm và xếp loại lớp học thân thiện và bồn hoa của các lớp.

 

 

- Cá nhân nộp sản phẩm đồ dùng dạy học đã làm.

- Tổ chuyên môn chấm và xếp loại.

 

-Cá nhân viết bài thu hoạch.

 

 - GV trang trí lớp học và biết cách ứng xử thân thiện với HS, đồng nghiệp, phụ huynh…

- Điểm chấm lấy làm KQ MĐ 7.

 

 

 

-GV lựa chọn 1 đồ dùng tham gia chấm xếp loại MĐ 19.

 

- Viết bài thu hoạch ngắn gọn, đầy đủ ND.

5/2015

- HD cá nhân tự đánh giá.

 

 

 

- Tổ chuyên môn đánh giá

- Trường đánh giá

 

 

 

 

 

- Xây dựng KHBDTX năm học 2015 – 2016.

 

 

 

 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá BDTX năm học 2014-2015

- Lập hồ sơ đề nghị cấp trên cấp giấy chứng nhận.

 

- HD cá nhân xây dựng KH BDTX năm 2015 – 2016.

- Biết cách đánh giá đúng KQ đạt được của bản thân.

Đánh giá chính xác KQ đạt được của các cá nhân trong tổ, trong trường.

 

- Xây dựng được KH.

 

D. ĐỀ XUẤT CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TỔ CHƯC BỒI DƯỠNG TẬP TRUNG CÁC NỘI DUNG SAU:

TT

Nội dung BDTX

Số lượng CBGV đăng ký

Ghi chú

1

ND1:

25

 

2

ND2: GD phòng tránh tai nạn bom mìn.

25

 

3

ND3: + TH 7

25

 

4

          + TH 8

25

 

5

          + TH 13

25

 

6

          + TH 19

25

 

E. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO:

I- Hình thức tổ chức quản lý chỉ đạo:

- Nhà trường phân công cho đ/c Phó hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác BDTX. Có đánh giá nhận xét, điều chỉnh một số nội dung BDTX khi cần thiết.

- Bắt đầu từ năm học 2014-2015, giáo viên biết đổi mới phương pháp, cách thức tham gia tập huấn theo hình thức trên Website và có biện pháp quản lý việc tham gia bồi dưỡng để đảm bảo hiệu quả.

- Đối với hình thức bồi dưỡng tập trung:

+ Cử đúng, đủ thành phần tham gia do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, TT GD-DN huyện tổ chức tập huấn cho đội ngũ cốt cán;

+ Theo các chuyên đề phù hợp các tổ chủ động để triển khai;

+ Tại trường 100% cán bộ, giáo viên phải tham gia.

- Đối với hình thức tự học: Căn cứ vào các nội dung đã quy định trong kế hoạch BDTX năm học 2014-2015 của Phòng GD&ĐT, giáo viên lập kế hoạch tự học và thực hiện trong cả năm học. Nhà trường hướng dẫn giáo viên tự học, thực hành.

II- Công tác lập và lưu giữ hồ sơ

1. Quy đinh hồ sơ:

1.1 Hồ sơ cá nhân:

+ Kế hoạch BDTX  trong năm học của cá nhân ( được Hiệu trưởng  phê duyệt);

+ Tài liệu BDTX phục vụ cho công tác BDTX theo các nội dung đã quy định;

+ Sổ ghi chép tích lũy;

+ Bài kiểm tra, hoặc bài viết thu hoạch;

+ Phiếu đánh giá công tác BDTX

+ Giấy chứng nhận kết quả BDTX

1.2 Đối với tổ chuyên môn:

+ Kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn (đã được BGH nhà trường phê duyệt)

+ Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn BDTX tập trung;

+ Hồ sơ đánh giá công tác BDTX (phiếu đánh giá; bản tổng hợp kết quả đánh giá, biên bản đánh giá);

 

+ Hồ sơ sơ kết, tổng kết công tác BDTX;

+  Sổ theo dõi kết quả BDTX.

1.3 Đối với nhà  trường:

+ Kế hoạch BDTX cá nhân của mỗi giáo viên (đã được phê duyệt);

kế hoạch BDTX của nhà trường; tài liệu BDTX;

+ Quyết định thành lập Ban BDTX của nhà trường

 + Hồ sơ đánh giá công tác BDTX (phiếu đánh giá; bản tổng hợp kết quả đánh giá, biên bản đánh giá);

+ Hồ sơ sơ kết, tổng kết công tác BDTX;

+ Bài kiểm tra, hoặc bài viết thu hoạch của cá nhân;

+ Sổ theo dõi kết quả BDTX.

Trên đây là toàn bộ chương trình, kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2014-2015. yêu cầu cán bộ giáo viên nghiêm túc thực hiện nội dung kế hoạch này. Triển khai tốt công tác BDTX giáo viên để hoạt động này thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

 

    PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3252
Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động

Vui học ngày

THÔNG BÁO
THỜI KHÓA BIỂU
Phụ huynh
Đoàn thanh niên
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 442331 lần

Đang online: 3 người

Quảng cáo